*

indirect addressing

An address mode that points to another pointer rather than the actual data. this mode is prohibited in RISC architecture.

Tạo địa chỉ gián tiếp
Một chế độ tạo địa chỉ nhằm trỏ đến một con trỏ khác thay vì trỏ đến một giá trị thật sự. Chế độ này bị ngăn cấm trong cấu trúc RISC.


Published:

PAGE TOP ↑