*

inductance

The opposition to the changing flow of current in a circuit, measured in Henrys.

Độ từ cảm
Một đại lượng cản trở sự lưu chuyển của dòng điện trong một mạch điện, được đo theo đơn vị Henrys.


Published:

PAGE TOP ↑