*

Industry Standard Architecture(ISA)

The bus design of IBM’s AT(Advanced Technology) computer, which employs a 16 bit bus with some 8bit slots for downward compatibility. See AT bus, bus, direct memry access(DMA), Extended Industry Standard Architecture(EISA), local bus, and Micro Channel Architecture(MCA).

Industry Standard Architecture(ISA)
Thiết kế buýt trong máy tính AT(Advanced Technology) của hăng IBM, nó sử dụng buýt 16 bit cùng với vài khe cắm 8 bit để tương thích ngược với các thiết bị cấp thấp. Xem AT bus, bus, direct memry access(DMA), Extended Industry Standard Architecture(EISA), local bus, and Micro Channel Architecture(MCA).


Published:

PAGE TOP ↑