*

industry standard user interface

An IBM standard for the organization of onscreen computer displays and part of the company’s Systems Application Architecture(SAA). The standard, called Common User Access(CUA), calls for the bus throughout a computing system of many of the user interface features found in graphical user interface features pulldown menus, dialog boxes with check boxes and option buttons, and highlighted accelerator keys for rapid keyboard selection of commands. The CUA standard is now widely found in character based MSDOS applications, and it’s bringing a new uniformity to the previously chaotic world of MSDOS user interfaces typified by World Perfect’s idiosyncratic function key assignments and menus. Strictly speaking; the CUA interface isn’t a graphical user interface (GUI), because it runs in the character mode and doesn’t use the onscreen pictorial representation of computer resources in the form of icons. But the CUA interface has just about every other GUI benefit, including a refreshing commonality of key assignments and procedures across applications F1 brings up Help, F3 cancels or exits, F10 displays the menu, and so on.

giao diện người máy chuẩn công nghiệp
Một tiêu chuẩn của IBM đối với việc hiển thị các chương trình trên màn hình; một bộ phận của cấu trúc ứng dụng các hệ thống(SAA System Application Architecture) của hãng đó. Tiêu chuẩn này, còn có tên gọi là CUA(Common User Access), áp dụng nhiều tính năng thường gặp nhiều trong các giao diện đồ họa: các trình đơn kéo xuống, các hộp hội thoại có các hộp kiểm tra và nút chọn, và các phím tăng tốc được biểu hiện nổi bật dùng để chọn nhanh các lệnh bàn phím. Hiện nay tiêu chuẩn CUA thường gặp trong nhiều trình ứng dụng cơ sở ký tự của DOS. Nói một cách chính xác, CUA không phải là một giao diện đồ họa(GUI) vì nó chạy trong chế độ ký tự và không có biểu diễn các tài nguyên máy tính bằng các biểu tượng. Tuy vậy CUA có gần đủ các lợi điểm khác của GUI bao gồm các quy định và các thủ tục truyền thống trong các trình ứng dụng: F1 xuất hiện Help(trợ giúp), F3 ngưng hoặc thoát, F10 hiển thị trình đơn, … Xem application program interface(API), graphical user interface(GUI) Microsoft Windows, và mousable interface.


Published:

PAGE TOP ↑