*

inference engine

The processing program in an expert system. It derives a conclusion from the facts and rules contained in the knowledge base using various artificial intelligence techniques.

Một chương trình tham chiếu
Một chương trình xử lý trong một hệ thống chuyên viên. Nó đưa ra một kết luận từ các sự kiện và các quy tắc đã biết được dựa trên các kỹ thuật thông minh nhân tạo khác nhau.


Published:

PAGE TOP ↑