*

infix notation

The common way arithmetic operators are used to reference numeric values. For example, A+B/C is infix notation. Contrast with Polish notation and reverse Polish notation.

Sự biểu diễn trung tố
Cách phổ biến mà các toán tử số học được dùng để tham chiếu đến các giá trị số. Ví dụ A+B/C là một biểu diễn trung tố. Ngược với Polish notationreverse Polish notation.


Published:

PAGE TOP ↑