*

Info Select

A personal information manager(PIM) for Windows from Micro Logic Corporation, Hackensack, NJ, that includes automatic phone dialing via modem. It is noted for its ability to store random information and instantly retrieve it.

Chọn lại thông tin
Một trình quản lý thông tin cá nhân(PIM) dành cho Windows từ Micro Logic Corporation, hackensack, NJ, vốn có chứa các cuộc quay số điện thoại tự động thông qua modem. Nó được xem là có khả năng để lưu trữ thông tin ngẫu nhiên và truy xuất tức thời.


Published:

PAGE TOP ↑