*

information engineering

An integrated set of methodologies and products used to guide and develop information processing within an organization. It starts with enterprise wide strategic planning and ends with running applications.

Kỹ thuật thông tin
Một tập hợp các phương pháp luận và các sản phẩm tích hợp được dùng để chỉ dẫn và phát triển mô hình quản lý thông tin bên trong một cơ quan. Nó bắt đầu với việc hoạch định chiến lược ở các công ty rộng lớn và kết thúc với việc chạy các trình ứng dụng.


Published:

PAGE TOP ↑