*

information hiding

Keeping details of a routine private. Programmers only know what input is required and what outputs are expected. See encapsulation and data abstraction.

Che giấu thông tin
Giữ riêng tư các chi tiết của một chương trình. Những nhà lập trình chỉ biết những gì dữ liệu nhập nào được yên cầu và kết quả xuất nào chờ đợi. Hãy xem encapsulation and data abstraction.


Published:

PAGE TOP ↑