*

information industry

(1) Organizations that publish information via online services or through distribution by diskette or CDROM.

(2) All computer, communications and electronics related organizations, including hardware, software and services.

Công nghiệp thông tin
(1) Các tổ chức nhằm xuất bản thông tin thông qua các dịch vụ trực tuyến hoặc thông qua sự phân bố đĩa hoặc CDROM.

(2) Tất cả các máy tính, các cơ quan truyền thông và các cơ quan truyền thông và các cơ quan có liên quan đến điện tử kể cả phần cứng, phần mềm và dịch vụ.


Published:

PAGE TOP ↑