*

information management

The discipline that analyzes information as an organizational resource. It covers the definitions, uses value and distribution of all data and information within an organization whether processed by computer or not. It evaluates the kinds of data/information an organization requires in order to function and progress effectively. Information is complex because business transactions are complex. It must be analyzed and understood before effective computer solutions can be developed. See data administration.

Quản lý thông tin
Quy tắc nhằm phân tích thông tin dưới dạng một nguồn tài nguyên có tổ chức. Nó bao gồm định nghĩa, công dụng, giá trị và sự phân bố tất cả dữ liệu và thông tin bên trong một tổ chức cho dù thông tin đó có được xử lý bởi máy tính hay không. Nó lượng giá kiểu dữ liệu/thông tin mà một cơ quan yêu cầu để thực hiên chức năng và hoạt động một cách có hiệu quả. Thông tin thì phức tạp. Nó phải được phân tích và phải được tìm hiểu trước khi có thể phát triển các hiệu quả các giải pháp trong máy tính. Xem data administration.


Published:

PAGE TOP ↑