*

information resource management

See information System and information management.

Quản lý nguồn tài nguyên thông tin
Xem information Systeminformation management.


Published:

PAGE TOP ↑