*

information superhighway

The telecommunications infrastructure within the U.S. that will allow access to government, industry and educational data banks for all people. While many envision a single highspeed link to and from every house in America, this is not feasible for many years. More likely is an interlinking of existing capabilities via local telephone, cable TV, satellite and online service providers. The Internet has become synonymous with information superhighway, because it provides an enormous source of publicly available information.

Siêu xa lộ thông tin
Các cơ sở hạ tầng của viễn thông bên trong nước Mĩ nhằm cho phép truy cập vào các ngân hàng dữ liệu của chính phủ, các ngân hàng về công nghiệp và giáo dục dành cho mọi người. Trong khi ngày nay ta có thể liên kết với tốc độ cao vào hoặc ra từ mỗi một nhà trên thế giới, thì trong nhiều năm trước đây điều này được xem là không thể khả thi. Giống hệt như một liên kết bên trong của các vị tri đang có thông qua tuyến điện thoại địa phương thông qua ti vi cáp, vệ tinh và nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến. Internet trở nên đồng bộ với siêu xa lộ thông tin bởi vì nó cung cấp một nguồn tài nguyên khổng lồ về thông tin công cộng có sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑