*

information system

A business application of the computer. It is made up of the database, application programs, manual and machine procedures and encompasses the computer systems that do the processing. The database stores the subjects of the business(master files) and its activities(transaction files). The application programs provide the data entry, updating, query and report processing. The manual procedures document how the system’s output is distributed. Machine procedures instruct the computer how to perform the batch processing activities, in which the output of one program is automatically fed into another program. The daily processing is the interactive, realtime processing of the transactions. At the end of the day or other period, the batch processing programs update the master files that have not been update since the last cycle. Reports are printed for the cycle’s activities. The periodic processing of an information system is the updating of the master files, which adds, deletes and changes the information about customers, employees, vendors and products. ISCHART.WMF

Hệ thống thông tin
Một trình ứng dụng kinh doanh của máy tính. Nó tạo nên cơ sở dữ liệu, các chương trình ứng dụng, các thủ tục bằng tay và thủ tục máy, và chuyển sang các hệ máy tính để thực hiện việc xử lý. Cơ sở dữ liệu lưu trữ các chủ điểm về kinh doanh(các file master) và các hoạt động của nó(các file chuyển giao). Các chương trình ứng dụng cung cấp các hạng mục dữ liệu, cập nhật, vấn tin và xử lý báo cáo. Các thủ tục bằng tay sẽ lập tài liệu về cách tìm dữ liệu để nhập và cách phân bố kết quả xuất của hệ thống. Các tủ tục máy thì chỉ dẫn máy tính cách thực hiện các hoạt động xử lý lô qua đó các kết quả xuất của một chương trình được tự động chuyển vào chương trình khác. Việc xử lý mỗi ngày là một quy trình chuyển giao mang tính tương tác trong thời gian thực. Vào cuối ngày hoặc cuối một thời kỳ khác, các chương trình xử lý lô sẽ cập nhật từ lần nhập cuối cùng. Các báo cáo được in dùng cho các hoạt động trong chu kỳ. Việc xử lý định kỳ một hệ thống thông tin chính là cập nhật các file chủ, qua đo bổ sung, xóa bỏ và thay đổi thông tin về khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp và sản phẩm.


Published:

PAGE TOP ↑