*

Information Systems

The formal title for a data processing, MIS, or IS department. Other titles are Data Processing, Information Services, Management Information Systems, Management Information Services and Information Technology.

Hệ thống thông tin
Tiêu đề chính thức dành cho bộ phận xử lý dữ liệu bộ phận MIS hoặc IS. Các tiêu đề khác là xử lý dữ liệu, xử lý thông tin, các dịch vụ thông tin, hệ thông tin quản lý, dịch vụ thông tin quản lý, và công nghệ thông tin.


Published:

PAGE TOP ↑