*

information theory

The study of encoding and transmitting information. From Claude Shannon’s 1938 paper, “A Mathematical Theory of Communication”, which proposed the use of binary digits for coding information.

lý thuyết thông tin
Việc nghiên cứu cách tạo mã và truyền thông tin. Từ bài báo năm 1938 của Claude Shannon’s “một lý thuyết toán học về truyền thông” đã đưa giới thiệu cách dùng các chữ số nhị phân để tạo mã cho thông tin.


Published:

PAGE TOP ↑