*

information warehouse

The collection of all databases in an enterprise across all platforms and departments.

Kho thông tin
Tổ hợp tất cả cơ sở dữ liệu trong một công ty trên tất cả các nền và các bộ phận.


Published:

PAGE TOP ↑