*

information

The summarization of data. Technically, data are raw facts and figures that are processed into information, such as summaries and totals. But since information can also be raw data for the next job or person, the two terms cannot be precisely defined. Both terms are used synonymously and interchangeably. As office automation and data processing merge, it may be more helpful to view information the data is defined and used, namely: data, text, spreadsheets, pictures, voice and video. Data are discretely defined fields. Text is a collection of words. Spreadsheets are data in matrix(row and column) form. Pictures are lists of vectors or frames of bits. Voice is a continuous stream of sound waves. Video is a sequence of frames. Future databases will routinely integrate all these forms of information.

Thông tin
Việc khái quát hóa dữ liệu. Xét về mặt kỹ thuật dữ liệu chỉ là các sự kiện và những con số thô phải được xử lý thành thông tin chẳng hạn như phải được tổng quát hóa và tính tổng. Nhưng bởi vì thông tin cũng có thể là dữ liệu thô nên cả hai thuật ngữ này không thể được định nghĩa một cách chính xác. Cả hai thuật ngữ đều có thể được dùng cùng một lúc và được hoán chuyển với nhau. Được xem là một quy trình pha trộn giữa việc xử lý dữ liệu và tự động hóa văn phòng, bạn có thể tìm được nhiều điều hữu ích khi xem thông tin theo cách mà dữ liệu được định nghĩa và được dùng, theo tên: dữ liệu, text, trang bản tính, hình ảnh, âm thanh và video. Dữ liệu là các trường được xác định một cách rời rạc. Text là một tập hợp các từ. Trang bản tính là một dữ liệu ở dạng ma trận(hàm và cột). Các hình ảnh là các danh mục của các vector hoặc các khung bit. Âm thanh là một dòng liên tục các sóng âm. Hình ảnh là một chuỗi các frame. Các cơ sở dữ liệu trong tương lai sẽ tích hợp với tất cả các dạng thông tin này.


Published:

PAGE TOP ↑