*

INFORMIX

A relational database management system(DBMS) from Informix Software, Inc., Menlo Park, CA, that runs on most UNIX platforms and NetWare. Development tools include INFORMIX4GL, a fourth generation language, and INFORMIXNew Era, a client/server development system for Windows clients that supports INFORMIX and nonINFORRMIX databases.

INFORMIX
Một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ(DBMS) từ Informix Software, Inc, Menlo Park, CA, vốn chạy trên tất cả các nền UNIX và NetWare. Các công cụ phát triển bao gồm INFORMIX4GL, một ngôn ngữ ở thế hệ thứ tư, và một vài INFORMIXNew Era, một hệ thống phát triển client/server dùng cho Windows client nhằm hỗ trợ các cơ sở dữ liệu INFORMIX và không INFORMIX.


Published:

PAGE TOP ↑