*

infrared

An invisible band of radiation at the lower end of the electromagnetic spectrum. It starts at the middle of the microwave spectrum and goes up to the beginning of visible light. Infrared transmission requires an unobstructed line of sight between transmitter and receiver. It is used for wireless transmission between computer devices as well as most all handheld remotes for TVs, video and stereo equipment. Contrast with ultraviolet. See SIR.

Tia hồng ngoại inafrared
Sóng hồng ngoại một dãi bức xạ không thấy được nằm ở phần cuối thấp của phổ sóng điện từ. Nó bắt đầu ở giữa phổ vi sóng và hướng lên cho đến phần đầu của vùng ánh sáng thấy được. Sự truyền sóng hồng ngoại được yêu cầu phải có một đường nhìn tưởng tượng không thấy được nhìn tưởng tượng không thấy được giữa bộ phận truyền và bộ phận nhận. Nó được dùng cho việc truyền không dây giữa thiết bị máy tính cũng như hầu hết các remotes điều khiển từ xa dành cho ti vi, thiết bị video và stereo. Ngược lại với ultraviolet. Xem SIR.


Published:

PAGE TOP ↑