*

infrastructure

The fundamental structure of a system or organization. The basic, fundamental architecture of any system(electronic, mechanical, social, political, etc.) determines how it functions and how flexible it is to meet future requirements.

Hạ tần cấu trúc
Cấu trúc cơ bản của một hệ thống và một tổ chức. Xét về mặt nền tản, thì cấu trúc cơ bản của bất cứ hệ thống nào(điện tử, cơ, xã hội, chính trị, v.v..) đều xác định cách mà hệ thống đó điều khiển chức năng và cách mà nó đáp ứng các yêu cầu đa dạng trong tương tương lai.


Published:

PAGE TOP ↑