*

inheritance

In objectoriented programming, the ability of one class of objects to inherit properties from a higher class.

Tính thừa kế
Trong lập trình hướng đối tượng, khả năng của một lớp các đối tượng thừa kế các tính chất từ một lớp cao hơn.


Published:

PAGE TOP ↑