*

inhouse

An operation that takes place on the user’s premises.

Hoạt động thực hiện tại chỗ
Một hoạt động vốn thực hiện tại chỗ dựa trên tiền đề của người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑