*

initial base font

The default printer font used by word processing programs to print all documents unless you instruct otherwise. You can override the initial base font for a particular document by choosing a document base font, and you can override this choice by formatting in dividual characters or blocks of characters within the document. See document base font.

phông cơ sở đầu
Phông chữ được các chương trình xủ lý từ sử đụng cho tất cả các tài liệu trừ khi bạn ra lệnh khác. Phông cơ sở đầu là một bộ phận của định nghĩa máy in. Chỉ khi nào bạn chọn máy in khác thì phông cơ sở đầu mới thay đổi. Bạn có thể không dùng phông cơ sở đầu cho một tài liệu cụ thể nào đó bằng cách chọn dùng một tài liệu cụ thể nào đó bằng cách chọn dùng một phông cơ sở tài liệu trong trình đơn của tài liệu cụ thể nào đó bằng cách chọn dùng một phông cơ sở tài liệu trong trình đơn phông cơ sở, và bạn có thể bỏ qua sự chọn dùng này bằng cách định lại quy cách cho các ký tự hoặc các khối ký tự riêng lẻ trong tài liệu đó. Xem document base font.


Published:

PAGE TOP ↑