*

initial program load

See IPL.

Tải chương trình ban đầu
Xem IPL.


Published:

PAGE TOP ↑