*

initial

In typography, an enlarged letter at the beginning of a chapter or paragraph. Initials set down within the copy are drop caps, and initials raised above the top line of the text are stickup caps. See drive cap.

chữ đầu chương mục
Trong ấn loát, chũ đầu là một chữ lớn nằm ở chỗ bắt đầu của một chương hoặc một mục. Chữ đầu là một chữ lớn nằm ở chỗ bắt đầu của một chương hoặc một mục. Các chữ này được đặt thấp xuống trong khối văn bản là các chữ hoa thường dưới dòng, và các chữ đầu nằm trồi cao hơn dòng đầu tiên của khối văn bản là các chữ hoa treo(stickup cap). Xem drive cap.


Published:

PAGE TOP ↑