*

initialization

The process of formatting a disk so that it is ready for use. See format.

khởi tạo
Trong điện toán cá nhân, đây là quá trình định khuôn thức cho đĩa cứng và các đĩa mềm để nó có thể sẵn sàng sử dụng. Xem format.


Published:

PAGE TOP ↑