*

INIT(INITiate)

A Macintosh routine that is run when the computer is started or restarted. It is used to load and activate drivers and system routines. Many INITs are memory resident and may conflict with each other like TSRs in the PC environment.

INIT(INITiate)
Một trình Macintosh chạy lúc máy tính khởi động hoặc khởi động lại. Nó được dùng để tại và kích hoạt các driver và các thường trình của hệ thống. Nhiều INIT nằm trong bộ nhớ và có thể sung khắc với các hệ thống khác như TRS trong môi trường PC.


Published:

PAGE TOP ↑