*

ink jet

A printer mechanism that sprays one or more colors of ink onto paper and produces high quality printing like that of a laser printer. The continuous stream method produces droplets that are aimed onto the paper by electric field deflectors. The drop ondemand method uses a set of independently controlled injection chambers.

ink jet
Một cơ chế của máy in vốn phun ra một hoặc nhiều mực vào giấy và tạo nên các hình ảnh in chất lượng cao giống hệt như một máy in laster. Phương pháp dòng liên tục tạo nên các bộ làm lệch sung điện trường. Phương pháp giọt theo yêu cầu sẽ sử dụng một tập hợp các buồn tiêm được điều khiển một cách độc lập.


Published:

PAGE TOP ↑