*

innoculate

To store characteristics of an executable program in order to detect a possible unknown virus if the file is changed.

innoculate
Để lưu trữ các đặc trưng của một chương có thể thực thi nhằm dò tìm môt virus chưa được biết nếu file này bị thay đổi.


Published:

PAGE TOP ↑