*

inode(Identification NODE)

An individual entry in a directory system that contains the name of and pointer to a file or other object.

Nút riêng(Mặt phẳng chiếu hai chiều)
Mặt phẳng chiếu được giới thiệu một hạng mục riêng biệt trong một hệ thống thư mục có chứa tên và con trỏ để trỏ đến một file hoặc một đối tượng khác.


Published:

PAGE TOP ↑