*

input program

Same as data entry program.

Chương trình nhập
Giống như data entry program.

dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑