*

input stream

A collection of job control statements entered in the computer that describe the work to be done.

Dòng nhập
Một tập hợp điều khiển các câu lệnh điều khiển công việc được nhập vào máy tính để mô tả công việc phải được thực hiện.


Published:

PAGE TOP ↑