*

input

(1) Data that is ready for entry into the computer.

(2) To enter data into the computer.

Nhập, đầu vào
(1) Dữ liệu sẵn sàng để được nhập vào máy tính.

(2) Nhập đữ liệu vào máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑