*

input/output(I/O) system

One of the chief components of a computer system’s architecture, the channels and interfaces that make data and program instructions smoothly flow into and out of the central processing unit(CPU).

hệ thống vào/ra
Một trong những bộ phận chính của cấu trúc hệ thống máy tính là mới liên kết của bộ vi xử lý và các phân mạch khác trong máy, dùng để đưa các lệnh chương trình và dữ liệu vào đơn vị xử lý trung tâm(CPU).


Published:

PAGE TOP ↑