*

Ins key(INSert key)

A keyboard key that is used to switch between insert and overwrite mode or to insert an object at the current cursor location.

Phím Ins(INSert key)
Một phím trên bàn phím vốn được dùng để hoán chuyển giữa chế độ chèn và chế độ viết chồng hoặc đế chèn một đối tượng tại vị trí cursor hiện tại.


Published:

PAGE TOP ↑