*

insert mode

A data entry mode that causes new data typed on the keyboard to be inserted at the keyboard to be inserted at the current cursor location on screen. Contrast with overwrite.

Chế độ chèn
Một chế độ hạng mục dữ liệu làm cho dữ liệu mới được nhập vào trên bàn phím sẽ được chèn vào ngay vị ngay vị trí hiện tại của cursor trên màn hình. Ngược lại với overwrite.


Published:

PAGE TOP ↑