*

install program

Software that prepares a software package to run in the computer. It copies the files from the distribution diskettes to the hard disk and decompresses them, if required. It may ask you to identify your computer environment in order to link in the drivers for the display, printer and other devices that you have.

Chương trình cài đặt
Một phần mềm chuẩn bị một bộ phần mềm để chạy trong máy tính. Nó sao chép các file từ các đĩa mềm phân bố vào đĩa cứng và giải nén chúng nếu cần. Nó có thể yêu cầu bạn phải nhận dạng môi trường máy tính của mình để liên kết trong các driver dành cho màn hình, máy in và các thiết bị khác mà bạn có.


Published:

PAGE TOP ↑