*

installation spec

Documentation from an equipment manufacturer that describes how a product should be properly installed within a physical environment.

Tài liệu cài đặt
Tài liệu do một nhà sản xuất thiết bị đưa ra nhằm mô tả cách cài đăt hoàn chỉnh một sản phẩm bên trong một môi trường thể lý.


Published:

PAGE TOP ↑