*

instance variable

In objectoriented programming, the data in an object.

Biến trường hợp
Trong lập trình hướng đối tượng, dữ liệu nằm trong một đối tượng.


Published:

PAGE TOP ↑