*

instant print

The ability to use the computer as a typewriter. Each keystroke is transferred to the printer.

Tạo trường hợp
Trong lập trình hướng đối tượng, tạo một đối tượng của một lớp đặc biệt. Xem trường hợp.


Published:

PAGE TOP ↑