*

instruction cycle

The time in which a single instruction is fetched from memory, decoded and excuted. The first half of the cycle transfers the instruction from memory to the instruction register and decodes it. The second half executes the instruction.

Chu kỳ chỉ dẫn
Thời gian mà đó một chỉ dẫn được đưa vào bộ nhớ, được giải mã và được thực thi. Một nữa chu kỳ đầu tiên sẽ chuyển chỉ dẫn từ bộ nhớ sang bộ đăng ký chỉ dẫn và giải mã nó. Một nữa chu kỳ còn lại sẽ thực thi chỉ dẫn này.


Published:

PAGE TOP ↑