*

instruction mix

The blend of instruction types in a program. It often refers to writing generalized benchmarks, which requires that the amount of I/O versus processing versus math instructions, etc., reflects the type of application the benchmark is written for.

Trộn chỉ dẫn
Sự hòa trộn các chỉ dẫn trong một chương trình. Điều này thường ám chỉ đến việc viết các chuẩn quy chiếu thường vốn yêu cầu rằng lượng I/O đối chiếu với việc xử lý và đối chiếu với các chỉ dẫn toán học, v.v.., phải phản ảnh kiểu trình ứng dụng mà chuẩn quy chiếu đã được viết cho nó.


Published:

PAGE TOP ↑