*

instruction register

A highspeed circuit that holds an instruction for decoding and execution.

Thanh ghi lệnh
Một mạch tốc độ cao nhằm giữ một lệnh để giải mã và thực thi.


Published:

PAGE TOP ↑