*

instruction repertoire

Same as instruction set.

Chương trình biểu diễn lệnh
Giống như instruction set.


Published:

PAGE TOP ↑