*

instruction set

The repertoire of machine language instructions that a computer can follow(form a handful to several hundred). It is a major architectural component and is either built into the CPU or into microcode. Instructions are generally from one to four bytes long.

Tập hợp lệnh
Chương trình của các lệnh ngôn ngữ máy và một máy tính có thể tuân thủ. Đây là một thành phần cấu trúc chính và nó hoặc được tạo sẵn trong CPU hoặc được cài trong vi mã. Các lệnh thường từ một cho đến bốn byte.


Published:

PAGE TOP ↑