*

instruction time

The time in which an instruction is fetched from memory and stored in the instruction register. It is the first half of the instruction cycle.

Thời gian thực thi lệnh
Là thời gian mà qua đó một lệnh được tìm kiếm từ bộ nhớ và được lưu trữ trong thanh ghi lệnh. Nó là nữa đầu tiên của chu kỳ lệnh.


Published:

PAGE TOP ↑