*

instruction

(1) A statement in a programming language.

(2) A machine instruction.

Chỉ dẫn, câu lệnh
(1) Một câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình.

(2) Một chỉ dẫn máy.


Published:

PAGE TOP ↑