*

insulator

A material that does not conduct electricity. Contrast with conductor.

Vật liệu cách điện
Một vật liệu không dẫn diện. Ngược lại với conductor.


Published:

PAGE TOP ↑