*

int

A programming statement that specifies an interrupt or that declares an integer variable. See interrupt and integer.

int
Một câu lệnh lập trình nhằm chỉ định một chỗ ngắt hoặc khai báo một biến nguyên. Xem interruptinteger.


Published:

PAGE TOP ↑